Wrangler Pro Rodeo Tour Playoffs: Eddie Montgomery - Thursday

Wrangler Pro Rodeo Tour Playoffs